ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επενδυτικά προγράμματα

Η μακρόχρονη εμπειρία μας και το στελεχιακό μας δυναμικό, μας δίνουν την δυνατότητα να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικά με επενδυτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακά, επιδοτήσεις ελευθέρων επαγγελματιών) όχι μόνο εντός Αττικής αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να επενδύσουν.

Οι συνεργάτες μας είναι εξειδικευμένοι για το σχεδιασμό της κάθε πρότασης και  παρέχουν ολοκληρωμένες   προτάσεις ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη μοριοδότηση  που βοηθάει στη υψηλή βαθμολογία πριν την υποβολή του φακέλου. Με σωστά οργανωμένο φάκελο και έχοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όλα τα προγράμματα ολοκληρώνονται με επιτυχία.

Προσφέρουμε υπηρεσίες σε:

  • Προαξιολόγηση της πρότασης για τον έλεγχο της επιλεξιμότητάς της στο πρόγραμμα
  • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου προσαρμοσμένου στις ανάγκες της επιχείρησης και εναρμονισμένου με τις απαιτήσεις του προγράμματος
  • Την πλήρη ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε προγράμματος
  • Επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη του φορέα για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών-οδηγιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τεκμηρίωση του επενδυτικού σχεδίου
  • Εκπροσώπηση της επιχείρησης για όλες της προαναφερθείσες περιπτώσεις στα αρμόδια στελέχη του τμήματος διαχείρισης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο
  • Εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και του επενδυτικού σχεδίου προς αξιολόγηση
  • Διαχείριση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων μέχρι την ολοκλήρωση του