ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Προληπτικός φορολογικός έλεγχος

Ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος έχει σκοπό να βοηθήσει την εταιρία σας να εντοπίσει όλες τις πιθανές φορολογικές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν προκύψει από μια συναλλαγή.

Βοηθά στην σωστή αντιμετώπιση της φορολογικής μεταχείρισης ορισμένων συναλλαγών, στη μείωση των φορολογικών κινδύνων και την επίτευξη μελλοντικής φορολογικής βελτιστοποίησης και εξασφαλίζεται ότι οι επιχειρηματικές σας δραστηριότητες συμμορφώνονται με τις ελληνικές φορολογικές διατάξεις.

Παρέχουμε επαγγελματικές υπηρεσίες εντοπισμού , συμμόρφωσης και ανάλυσης κινδύνων στην φορολογία εισοδήματος, Φ.Π.Α , φόροι ακίνητης περιουσίας κλπ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Εσωτερικός έλεγχος

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και 
συμβουλευτική δραστηριότητα, η οποία προσθέτει αξία και βελτιώνει τις εταιρικές 
δραστηριότητες και λειτουργίες. Υποστηρίζει τον οργανισμό στην επίτευξη των στόχων 
του, χρησιμοποιώντας συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση, με σκοπό την 
αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης των κινδύνων, των 
δικλείδων και των διαδικασιών διακυβέρνησης.

ο εσωτερικός έλεγχος, περιλαμβάνει όλα τα 
μέσα, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται, με σκοπό τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση της επάρκειας της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 
Επιπλέον, αποσκοπεί στην πρόταση βελτιώσεων και διορθωτικών μέτρων, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής μονάδας στο 
σύνολο της, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που έχει θεσπίσει η διοίκηση.

Ο τομέας παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου της FOROCOM προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία, αναλύουμε τη στρατηγική κάθε εταιρείας και δημόσιου οργανισμού καθώς και τις σχετικές διαδικασίες που συμβάλλουν στην επίτευξή της, ώστε να βοηθήσουμε τη Διοίκηση να κατανοήσει τους στρατηγικούς κινδύνους, να αναγνωρίσει τρόπους διαχείρισής τους και να οργανώσει ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

Η FOROCOM διαθέτει έμπειρα και καταρτισμένη στελέχη (Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 4 του ν. 3429/2005), που αναλαμβάνουν με απόλυτη συνέπεια και επιτυχία τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.

Διαχειριστικός έλεγχος

Η Forocom έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στη διεξαγωγή διαχειριστικών ελέγχων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

  • Έρευνες Απάτης
  • Επιθεώρηση Συστημάτων
  • Διερεύνηση - Ανάλυση Αρχείων
  • Προετοιμασία Εκθέσεων Εμπειρογνώμονα