ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνιακή πολιτική

Επικοινωνιακή πολιτική ή στρατηγική της επιχείρησης στην επικοινωνία είναι ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της «επιχειρησιακής επικοινωνίας», δηλαδή των διαδικασιών, μεθόδων, τρόπων και μέσων επικοινωνίας, τα οποία χρησιμοποιεί η επιχείρηση, τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον όσο και στο εξωτερικό, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

  • Στρατηγική, πρόγραμμα επικοινωνίας και έρευνα
  • Αξιολόγηση και επιλογή μέσων μαζικής ενημέρωσης για promotion και διαφήμηση
  • Σχεδιασμός και παραγωγή εντύπων επικοινωνίας
  • Διαχείριση κρίσεων (Crisis management)