ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Οι φορολογικές ρυθμίσεις έχουν καταστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο ιδιαιτέρως περίπλοκες με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολη η ερμηνεία και εφαρμογή τους.

Η αύξηση της πολυπλοκότητας της φορολογικής νομοθεσίας καθιστά τη διαχείριση της ολοένα και πιο δυσχερή με αποτέλεσμα να αυξάνεται στις επιχειρήσεις η ανασφάλεια και η αξιόπιστη φορολογική υποστήριξη να αποκτά κομβική σημασία.

Το Φορολογικό Τμήμα της forocom. διαθέτει μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων στελέχων με βαθιά γνώση της φορολογικής νομοθεσίας προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις και υπηρεσίες με πολλές επιτυχίες στο χειρισμό πολύπλοκων φορολογικών θεμάτων.

Παρέχουμε επαγγελματικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλα τα θέματα φορολογίας είτε επί συγκεκριμένων υποθέσεων, είτε στη βάση συνεχούς και σταθερής φορολογικής υποστήριξης.

Είδη φοροτεχνικών υπηρεσιών:

  • Φορολογία εισοδήματος
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
  • Κ.Φ.Α.Σ
  • Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων
  • Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών
  • Φορολογικά Θέματα για Ιδρύσεις,
  • Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Διασπάσεις Εταιριών
  • Transfer pricing-προετοιμασία φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Λοιπές Φορολογικές Υποθέσεις

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Φορολογικές υπηρεσίες υποστήριξης

Οι υπηρεσίες υποστήριξης περιλαμβάνουν τη σύνταξη και την προετοιμασία ενός πλήρους φακέλου κάθε υπόθεσης. Επίσης τον σχεδιασμό και την τακτική που θα ακολουθηθεί καθώς και παρουσίαση, υποστήριξη των θέσεων ενώπιον των αρμοδίων αρχών (π.χ κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων, διαδικασιών συμβιβασμού, φορολογικών δικαστηρίων κ.λ.π).