ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ολοκληρωμένες φοροτεχνικές υπηρεσίες

Η Forocom προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις και ανάγκες όλων των επιχειρήσεων. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία και βαθιά γνώση των κανόνων της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας προσφέροντας στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησης σας ή στα γραφεία μας

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σύννομη, ομαλή και αποδοτικότερη λειτουργία της

Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΙΑS & IFRS )

Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης

Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία

Προετοιμασία της ετήσιας εταιρικής δήλωσης φόρου εισοδήματος

Προετοιμασία λοιπών φορολογικών δηλώσεων

Προετοιμασία και υποβολή άλλων φορολογικών δηλώσεων και οικονομικών αναφορών τέλους χρήσης

Προετοιμασία και υποβολή των περιοδικών και ετησίων δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και στατιστικών πληροφοριών (Intrastat, listing)

Προετοιμασία και υποβολή αίτησης επιστροφής του ΦΠΑ και βοήθεια καθ 'όλη τη διαδικασία μέχρι την είσπραξη του φόρου


Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών τόσο για εσωτερική χρήση ( MIS Reporting ) όσο και για εξωτερική χρήση, (τράπεζες κ.λ.π)

Υπηρεσίες φορολογικού εκπροσώπου και βοήθεια στην προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)