⸻ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

⸻ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
⸻ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

Στρατηγική και ανάπτυξη

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού με στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησης / του οργανισμού. Πιο αναλυτικά, παρέχονται ανά κατηγορία οι εξής υπηρεσίες:

 • Προσδιορισμός ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά
 • Εξαγορές & συγχωνεύσεις
 • Αναδιάταξη και κατανομή πόρων
 • Επιχειρηματική αναδιάρθρωση
 • Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
 • Αποτίμηση της αξίας εταιρειών, μετοχών και ακινήτων
 • Σύνταξη Business Plan

Επιχειρησιακή Οργάνωση & Λειτουργία

Η forocom μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην κατανόηση των διαδικασιών τους και των συναφών επιχειρησιακών κινδύνων καθώς και στην προτεραιοποίηση των ενεργειών διαχείρισης αυτών των κινδύνων. Πιο αναλυτικά, παρέχονται ανά κατηγορία οι εξής υπηρεσίες:

 • Επισκόπηση της οργάνωσης & λειτουργίας
 • Αξιολόγηση της ποιότητας του διοικητικού επιπέδου
 • Εξεύρεση & επιλογή στελεχών
 • Ανάλυση & κοστολόγηση δραστηριοτήτων
 • Προϋπολογισμός
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας τομέων της επιχείρησης

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Η αποτελεσματική χρηματοοικονομική διαχείρηση αποτελεί πλέον προϋπόθεση κερδοφορίας και ανάπτυξης των επιχειρηματικών μονάδων.

Η Forocom έχει εξαιρετική εμπειρία σε θέματα Οικονομικής Διαχείρισης έτσι ώστε να υποστηρίζει και να καλύπτει όλο το εύρος των αναγκών μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα προσφέρει :

 • Μελέτες σκοπιμότητας
 • Λογιστική & χρηματοοικονομική διαχείρηση
 • Διοικητική πληροφόρηση & έλεγχος
 • Συστήματα κοστολόγησης
 • Χρηματοοικονομικός προγραματισμός
 • Επισκόπηση και βελτίωση λογιστικών συστημάτων