Συμβουλευτικές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες Δημοσίου Τομέα

1. Εσωτερικού ελέγχου

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, η οποία προσθέτει αξία και βελτιώνει τις εταιρικές δραστηριότητες και λειτουργίες. Υποστηρίζει τον οργανισμό στην επίτευξη των στόχων του, χρησιμοποιώντας συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση, με σκοπό την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης των κινδύνων, των δικλείδων και των διαδικασιών διακυβέρνησης

Ο τομέας παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου της FOROCOM προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία, αναλύουμε τη στρατηγική κάθε εταιρείας και δημόσιου οργανισμού καθώς και τις σχετικές διαδικασίες που συμβάλλουν στην επίτευξη της, ώστε να βοηθήσουμε τη Διοίκηση να κατανοήσει τους στρατηγικούς κινδύνους, να αναγνωρίσει τρόπους διαχείρισης τους και να οργανώσει ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

Προσφερόμενες υπηρεσίες:

Οι υπηρεσίες αυτές στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης και παρέχονται στο σύνολο τους ή μερικώς, εξολοκλήρου από εμάς ή σε συνεργασία με τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα στελέχη της.

  • Οργάνωση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου με μερική ή πλήρους ανάθεση

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει :

  • την καταγραφή των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας και του πλάνου ανάπτυξης του ελέγχου
  • τον προγραμματισμό υλοποίησης του πλάνου ελέγχου
  • τις απαιτήσεις στελέχωσης και τον προσδιορισμό των ικανοτήτων που απαιτούνται
  • καθορισμό των προτύπων μέτρησης της απόδοσης του τμήματος.
  • Αξιολόγηση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Αφορά στην αξιολόγηση των διαδικασιών του τμήματος του εσωτερικού ελέγχου και της στελέχωσης του σε συνδυασμό με την αξιολόγηση της απόδοσης του Τμήματος, σε σχέση με τους στόχους και απαιτήσεις της που έχει θέση η Διοίκηση.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου παρέχονται από εμάς στο σύνολο τους ή μερικώς ή σε συνεργασία με τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας ή του οργανισμού , επιτυγχάνοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα στελέχη της.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ.pdf

2. Λογιστικές υπηρεσίες δημόσιου τομέα

Υπηρεσίες εφαρμογής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα

Μεταξύ των πολυάριθμων αλλαγών στη λογιστική των κυβερνήσεων είναι και η εμφάνιση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το Δημόσιο Τομέα (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS). Σκοπός τους είναι η βελτίωση της ποιότητας και συγκρισιμότητας των οικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζονται από τις οντότητες του δημόσιου τομέα σε όλο τον κόσμο και η θέσπιση κριτηρίων για καίρια θέματα, όπως η αναγνώριση, η επιμέτρηση, η παρουσίαση και η γνωστοποίηση των σχετικών λογιστικών γεγονότων και συναλλαγών, στο πλαίσιο της παγκόσμιας σύγκλισης των λογιστικών και ελεγκτικών κανόνων.

Οι διατάξεις του ΠΔ 54/2018 άρχισαν να εφαρμόζονται, το 2019, από την Κεντρική Κυβέρνηση, ενώ από 01.01.2023, οι λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να εναρμονιστούν, επίσης, με τον Νόμο αυτόν.

Οι οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να εφαρμόσουν, από 01.01.2023, τον νέο Νόμο για το Δημόσιο Λογιστικό.

Προσφερόμενες υπηρεσίες:

  • Εισαγωγή και παρακολούθηση όλων των λογιστικών στοιχείων του δημοσίου οργανισμού
  • Την προετοιμασία και υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Αναλυτικά:
  • Παραμετροποίηση Μηχανογραφικών Εφαρμογών Λογιστικής για την πρώτη εγκατάσταση Λογισμικών Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Απογραφή (Καταγραφή και Αποτίμηση) κινητής και ακίνητης περιουσίας
  • Σύνταξη Ισολογισμού Έναρξης
  • Εφαρμογή Αναλυτικής Λογιστικής
  • Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα
  • Προσαρμογή και Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Πρότυπα IPSAS
  • Αξιολόγηση υφιστάμενων συστημάτων οικονομικής πληροφόρησης της διοίκησης
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάλυσης αναγκών κατά τη μηχανογράφηση των οικονομικών υπηρεσιών
  • Υποστήριξη στον σχεδιασμό εκ νέου οικονομικών εντύπων και ελεγκτικών αναφορών
  • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διπλογραφικού συστήματος

IPSAS-ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΤΟΜΕΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ.pdf

3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

H επιδίωξη για έναν πιο αποτελεσματικό δημόσιο τομέα έχει καταστεί πλέον αναγκαιότητα. Η FOROCOM Εξειδικεύεται στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διοίκησης. Προσφέρουμε ένα σύνολο σημαντικών υποστηρικτικών εργαλείων και υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την συγκρότηση μιας ρεαλιστικής στρατηγικής και την δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων οι οποίες θα συμβάλλουν στην υγιή ανάπτυξη των Δήμων και Οργανισμών.

Στόχος είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας του δημόσιου τομέα με την ανάπτυξη και εφαρμογή διαφανών διαδικασιών, καθώς και η άμεση και ποιοτική πληροφόρηση προς την Κεντρική Κυβέρνηση.

Προσφερόμενες υπηρεσίες:

  • Κατάρτιση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού και παρακολούθηση της υλοποίησής τους
  • Καταγραφή - αξιολόγηση – σύνταξη εσωτερικών κανονισµών και διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου ή Οργανισμού
  • Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την παροχή δηµοσιονοµικής πληροφόρησης
  • Συμμετοχή στην κατάρτιση προϋπολογισµών
  • Συµβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη µείωση του κόστους λειτουργίας
  • Διοργανώνουμε σεμινάρια και εκπαιδευτικά ενημερωτικά προγράμματα πάνω σε ασφαλιστικά-εργατικά-φορολογικά και λογιστικά θέματα. Αναλαμβάνουμε να πραγματοποιήσουμε ένα εκπαιδευτικό και ενημερωτικό πρόγραμμα κατά το οποίο θα εκπαιδεύσουμε τους υπαλλήλους πάνω σε θέματα για την τήρηση των διατάξεων της Ελληνικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές οι οποίες νομοθετήθηκαν (εφεξής «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»). Σε συνεργασία με τους υπαλλήλους θα τεθούν υπόψη μας ερωτήματα - προβλήματα τα οποία έχει ο οργανισμός με το προσωπικό του και τους συνεργάτες του, καθώς και όλα τα έγγραφα τα οποία σχετίζονται με την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας, ώστε με αφετηρία αυτά να γίνει μια εκπαίδευση για την ορθή τήρηση αυτών των διατάξεων
  • Εκπόνηση µελετών αναδιάρθρωσης φορέων
  • Εκπόνηση µελετών αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων